Säännöt

Meripelastustaitokilpailujen säännöt
1 §
Kilpailun tarkoituksena on edistää meri- ja järvipelastajien henkilökohtaisia pelastustaitoja
kilpailuun valmistautumisen ja siinä saatavien kokemusten avulla, lisätä pelastustyössä
toimivien yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä keskinäistä kanssakäymistä ja tuntemusta.
Kilpailu toimii myös vuosittaisena valtakunnallisena koulutustarkastuksena.
2 §
Kilpailu on avoin ja siihen saavat osallistua Seuran jäsenyhdistysten lisäksi myös Seuraan
kuulumattomat suomalaiset ja ulkomaalaiset kilpailujoukkueet. Seura voi olosuhteiden
vaatiessa rajoittaa joukkueiden määrän järjestävän yhdistyksen toteutusvoimavaroja
vastaavaksi. Tällöin määräävänä osallistumisperusteena on ilmoittautumisjärjestys ja
yhden yhdistyksen joukkueiden lukumäärä, joka tarvittaessa rajataan. Kilpailukieli on
suomi.
3 §
Kilpailun isäntänä toimii pyynnöstä tai omasta esityksestään Seuran hallituksen
hyväksymä jäsenyhdistys.
4 §
Kilpailu pidetään vuosittain elokuun viimeisen tai syyskuun ensimmäisen viikon aikana,
ellei Seuran hallitus toisin päätä.
5 §
Kilpailun kolmijäsenisenä tuomaristona toimii Seuran puheenjohtaja tai joku hallituksen
jäsen, kilpailun johtaja ja Seuran toimitusjohtaja. Tuomariston sihteerinä ja kilpailun
valvojana toimii valmius/koulutuspäällikkö.
6 §
Järjestävä yhdistys nimeää kilpailun johtajan ja hänen tarvitsemansa järjestelyhenkilöstön.
Henkilöstössä tulee olla vähintään kirjuri, kaksi ajanottajaa, lähtö- ja maalivirkailija sekä
kaksi valvojaa kullakin tehtäväpisteellä.
7 §
Kilpailu toteutetaan kolmihenkisin joukkuein radalla, joka koostuu lähdöstä, vähintään
kuudesta rastista ja maalista. Radan tulee sijaita siten, että ryhmien on siirryttävä
vähintään neljän rastin välit vesitse. Nämä siirtymiset voidaan toteuttaa myös kilpasoutuna
tai –melontana. Veneet kilpailijoiden käytöön varaa järjestävä yhdistys.
8 §
Kilpailun kuuden rastitehtävän aiheet ovat mielivaltaisessa toteuttamisjärjestyksessä
merimiestaito, käytännöllinen ja/tai teoreettinen merenkulku, ensiapu, veden varassa
olevan nosto, viestiliikenne ja jokin meripelastuksen ajankohtainen aihe.
9 §
Kilpailutehtävät suunnittelee ja laatii kilpailutoimikunta, jonka jäseninä ovat kilpailun johtaja
ja Seuran valmius/koulutuspäällikkö ja/tai toimitusjohtaja. Toimikunta kutsuu avukseen
tarpeelliseksi katsomansa määrän jäävejä avustajia. Valmius/koulutuspäällikkö esittelee
tehtävät toimitusjohtajalle hyväksyntää varten.
10 §
Joukkueiden paremmuusjärjestys ratkaistaan kilpailutehtävien suorittamisesta annettujen
pisteiden, tehtävien suorittamiseen käytettyjen aikojen ja joukkueiden kilpailuun
käyttämien kokonaisaikojen perusteella. Kokonaisajoista annettavat pisteet vastaavat
enintään yhden tehtävän pistemäärää.
Joukkueen jäsenten, pelastettavan henkilön tai sivullisten turvallisuuden vaarantaminen
voi vähentää annettavia pistemääriä.
Kilpailun voittaa eniten pisteitä saanut joukkue. Pisteiden mennessä tasan lyhemmän
kokonaisajan saavuttanut joukkue sijoittuu pidemmän kokonaisajan saavuttaneen edelle.
Mikäli joukkueille annetut pistemäärät tehtävien suorittamisesta sekä kokonaisajoista ovat
yhtä suuret, paremmuusjärjestys ratkaistaan tehtävien suoritusaikojen perusteella
seuraavassa järjestyksessä: vedenvarasta nosto, ensiapu, merenkulku, viestiliikenne,
merimiestaito, ajankohtaistehtävä.
11 §
Kilpailutoimikunnan tulee laatia kilpailusuunnitelma Seuran toimitusjohtajalle hyväksyntää
varten. Suunnitelmasta tulee ilmetä kilpailun ajankohta ja paikka, kilpailualuepiirros rasti-
ja huoltopisteineen karttapohjalla, kilpailijoiden muonitus, rastitehtävät, kilpailun
suunniteltu aikataulu sekä yksityiskohtainen erittely kustannusten jakamisesta yhdistyksen
ja Seuran välillä.
12 §
Kilpailun aiheuttamista matkakustannuksista vastaavat osallistujat itse tai heidät lähettänyt
yhteisö. Mikäli kustannukset muodostuvat jollekin Seuran jäsenyhdistykselle suoranaiseksi
esteeksi osallistumiselle, voi Seura tukea mahdollisuuksien mukaan sitä erikseen
pyydettäessä.
13 §
Kutsun kilpailuun julkaisee kilpailutoimikunta vähintään kolme kuukautta ennen kilpailua
joko kirjeellä yhdistyksille tai Seuran jäsenlehdessä.
14 §
Kilpailua koskevat erimielisyydet ratkaisee tuomaristo kilpailupaikalla, mikäli valitukset on jätetty
kilpailutoimistoon viimeistään puolen tunnin kuluessa viimeisen joukkueen maaliintulosta.
15 §
Tulokset julkaistaan kilpailupaikalla tuomariston hyväksyttyä kilpailun johtajan esittämän
tulosluettelon.
16 §
Kilpailun voittanut joukkue saa haltuunsa ikuisesti kiertävän, Rajavartiolaitoksen
lahjoittaman Merikarhu-palkinnon seuraavaan kilpailuun saakka. Maljaa hallussa pitävä
joukkue toimittaa sen kilpailupaikalle kaiverruksin varustettuna luovutettavaksi kilpailun
uudelle voittajalle. Lisäksi voittanut ryhmä saa kuukaudeksi haltuunsa ikuisesti kiertävän
Mikon Majakan, jonka jälkeen se on toimitettava Seuraan kaiverrusta varten ja
säilytettäväksi.
Seura hankkii kolmelle parhaalle joukkueelle palkintosarjan. Muut palkinnot hankkii
etupäässä järjestävä yhdistys, jota Seura tukee tarvittaessa.
Suomen Meripelastusseura ry
Hallitus